سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
کنگره زمان و مکان  
عضو هیئت علمی  
1372/07/01 
1373/03/31 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز تحقیقات اسلامی  
پژوهشگر  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز فرهنگ و اندیشه اسلامی  
پژوهشگر  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مدرسه عالی امام خمینی (ره) 
عضو هیئت علمی و مدیر گروه فقه  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
دانشگاه یزد  
عضو هیئت علمی و مدیر گروه فقه و اصول  
 
 
علمی اجرائی 
تدریس 
دانشگاه یزد  
مدرس 
 
 
فقه و اصول و تفسير 
تدریس 
مدرسه عالی امام خمینی (ره) 
مدرس 
 
 
تاريخ اصول و اصول مقارن، رجال