تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1379 
فقه و مبانی حقوق 
دانشگاه تهران 
 
خارج